Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska

Znaczące zmiany legislacyjne!

Znaczące zmiany legislacyjne. Projekt zakłada zmiany w 11 aktach prawnych, przez co znacząco zmieni się nie tylko status pracowników systemu oświaty, ale także system funkcjonowania oświaty. Pomimo licznych zapytań, wysyłanych do MEiN, nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jak te zmiany będą funkcjonowały w praktyce.
W projekcie zapisano:
,,….Konieczne będzie również wprowadzenie zmian w aktualnie obowiązujących ustawach, zarówno tych regulujących poszczególne obszary działania systemu oświaty, jak też innych ustaw, tzw. „resortowych”. Zmianie będą podlegały w szczególności następujące ustawy:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
4) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
6) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
9) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
11) Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
Czemu mają służyć te zmiany? Jak mają wpłynąć na poprawę jakości kształcenia? Czy naprawdę pomogą niepełnosprawnym uczniom? Nasze pytania pozostają bez odpowiedzi.