Model edukacji dla wszystkich – panel dialogowy 05.07.2021 – dla samorządów

Zaproszenie na panel dialogowy nt modelu Edukacja dla wszystkich

Najnowsza publikacja MEiN i ORE „Edukacja dla wszystkich” to propozycja rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się. Po lekturze dokumentu nasuwają się przede wszystkim wątpliwości co do tego, jakie rzeczywiste potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych uwzględniają pomysłodawcy „Edukacji dla wszystkich”. Ponad stu specjalistów, po konsultacjach, spotkaniach online i udziale w panelu dialogowym zorganizowanym przez NZZOP wyraziło swoje opinie i obawy na ten temat. Zależy nam również na opinii dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych w tej sprawie, dlatego kierujemy to pismo do Państwa szkoły.

Prosimy o wskazanie kompetentnej osoby w szkole, która podzieli się z nami swoją opinią i chciałaby wziąć udział w panelu online o edukacji włączającej (potwierdzeniem udziału w panelu będzie certyfikat). 

Panel odbędzie się 5 lipca o godz 17:00 poprzez platformę ZOOM.

 

Plan spotkania:

17:00 – 17:15 Powitanie zebranych

17:15 – 17:25 Wprowadzenie do  projektu

17:25 – 18:25 Sesja dialogowa

18:25 – 18:40 Podsumowanie

 

Poniżej załączamy szczegóły spotkania, które zostały podzielone na osobne kategorie:

1.Pozytywne aspekty projektu

Słuszna jest idea projektu – szkoła bliżej dziecka. Pozytywne jest ujednolicenie i połączenie orzekania oraz jednego wzoru dokumentu obowiązującego we wszystkich instytucjach.

Korzystne jest wprowadzenie stanowiska asystenta osoby niepełnosprawnej i stanowiska doradcy zawodowego na etacie oraz poszerzenie zakresu autonomii dyrektorów, nauczycieli i specjalistów.

  1. Zasady finansowania

W projekcie nie ma ustaleń, jakie będą zasady finansowania :

– wynagrodzeń specjalistów i asystentów osób niepełnosprawnych,

– zmian w infrastrukturze i wyposażeniu szkół ogólnodostępnych, aby dostosować je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

– wystarczającej ilości specjalistów w szkole ogólnodostępnej,

– niepublicznych szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży,o uprawnieniach szkół publicznych.

  1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy po wdrożeniu zmian przewidzianych

w projekcie

W projekcie nie wskazano:

– w jaki sposób należy zorganizować zajęcia w klasie ogólnodostępnej, w której znajdą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, wymagający zróżnicowanego wsparcia,

– w jaki sposób planowane jest zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym zgodnych z zaleceniami BHP warunków do nauki, wychowania i opieki,

– skąd będą pochodziły środki na finansowanie związanych z projektem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, a także zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej,

– jaki będzie standard zatrudniania nauczycieli dla uczniów w niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej,

– kto będzie decydował o ilości godzin wsparcia i wydawał konkretne wskazówki do pracy z dzieckiem w szkole,

– czy organy prowadzące otrzymają środki na konieczne, w świetle planowanych zmian(wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych itp.)

  1. Rekrutacja do szkół ogólnodostępnych uczniów z potrzebami specjalnymi

W projekcie nie ma informacji na temat:

 – jak będzie wyglądała rekrutacja dzieci i ich przekazywanie w okresie przejściowym, 

– na jakiej podstawie będą przyjmowani uczniowie do szkoły i co ma stanowić diagnozę dziecka, 

– rozgraniczenia na wysoko funkcjonujące i nisko funkcjonujące dzieci, 

– szczegółów  indywidualnego programu edukacyjnego, 

–  ilości uczniów w klasach szkół ogólnodostępnych przy funkcjonowaniu w nich osób niepełnosprawnych.

  1. Oczekiwania środowiska:

– pozostawienie poradni psychologiczno-pedagogicznych, których wsparcie jest fundamentalnym ogniwem terapii i edukacji, które są ze sobą ściśle powiązane,

– zachowanie szkół specjalnych , gdyż są dobrze wyposażone, posiadają wykwalifikowaną kadrę i zapewniają wieloaspektowy rozwój dziecka niepełnosprawnego,

– rodzice uczniów chcą, by ich dzieci niepełnosprawne uczyły się w szkołach specjalnych, w których rozwijają się znacznie lepiej niż w szkołach ogólnodostępnych,

– pracownicy placówek specjalnych obawiają się o los uczniów z niepełnosprawnościami, którym w szkołach ogólnodostępnych zabraknie odpowiednich warunków do rozwoju.

  1. Wątpliwości

– w procesie integracji mogą pojawić się liczne problemy z akceptacją i funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w nieprzystosowanym dla nich środowisku,

– specjaliści są zgodni, że nauczanie włączające w systemie ogólnodostępnym nie jest korzystne dla takich dzieci,

– istnieje obawa, że skala pomocy nie będzie adekwatna do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, jeśli nie będzie orzecznictwa, a szkoły specjalne zostaną „wchłonięte” do masowych,

– istnieje duże prawdopodobieństwo, że prowadzenie tak zróżnicowanej młodzieży w oparciu o tę samą podstawę programową, nie będzie korzystne dla uczniów niepełnosprawnych,

– jakie miejsce będzie mieć diagnoza medyczna? W CDiR nie przewidziano wsparcia medycznego, jacy więc specjaliści będą tam pracować?

  1. Proponowane rozwiązania

– Ponowna analiza założeń projektu, przeprowadzona z udziałem środowisk zainteresowanych. Model nie może zostać wprowadzony bez odrębnych konsultacji z podmiotami społecznymi. Zmiany w systemie szkolnictwa specjalnego są możliwe, jednak muszą być oparte na dłuższej i dogłębnej analizie obecnego stanu rzeczy.

– Przeprowadzenie rzetelnej ewaluacji podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem dostosowania jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych uczniów, którzy są w stanie realizować program szkoły ogólnodostępnej.

– Zwiększenie ilości specjalistów lub wsparcie nauczycieli szkół ogólnodostępnych

– Zapewnienie systemowego wsparcia dla placówek ogólnodostępnych w poszukiwaniu metod i technik skutecznych dla pełnego wsparcia rozwoju ucznia

-Wprowadzenie odpowiedniego modelu finansowania uczniów niepełnosprawnych,

– Odpowiednie kształcenie specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w tym z rzadko występującymi lub sprzężonymi niepełnosprawnościami

-Uzgodnienie z zainteresowanymi środowiskami zasad oceniania, w tym uczniów, którzy nie mogą przystępować do formalnych egzaminów,

-Koordynacja prac nad modelem edukacji włączającej z udziałem kluczowych zainteresowanych stron w celu opracowania ram określających niezbędne wartości, postawy i kompetencje, począwszy od początkowego kształcenia nauczycieli do możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Podsumowanie i konkluzje:

Sposób wprowadzenia modelu „Edukacji dla wszystkich” budzi uzasadniony niepokój u wszystkich, których miałby dotyczyć. Azymut tego przedsięwzięcia jest kierowany do osób najbardziej wrażliwych na bodźce emocjonalne, jednak zakres i sposób wprowadzania zmian wskazuje, że twórcy modelu wykazują nie tylko brak podstawowej wiedzy psychologicznej, ale również całkowity brak zrozumienia problemu. Obecna definicja pomija konsultacje z przyszłymi beneficjentami projektu. Na etapie budowania modelu nie przeanalizowano możliwości wystąpienia różnorodności dysfunkcji u dziecka. Dziecko realizując ścieżkę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb, powinno być pod opieką kompetentnych specjalistów, którzy potrafią pomóc pokonać jego trudności. Ponadto nie ma powodu, by przeprowadzać proponowane zmiany.

Projekt powstał w oparciu o dane z lat 2001-2010, które od dawna są nieaktualne. Po wnikliwej analizie dokumentu „Edukacja dla wszystkich” nie sposób znaleźć odpowiedzi na pytanie, jakie rzeczywiste potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych uwzględniają jego pomysłodawcy.

Projekt nie uwzględnia doświadczeń specjalistów w zakresie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. Tacy uczniowie po próbie nauczania w szkole masowej mają narastające trudności w funkcjonowaniu po powrocie do szkoły specjalnej. Zmiany w obszarze wymagającym szczególnej uważności i wrażliwości nie mogą być wprowadzane w sposób rewolucyjny oparty na burzeniu obecnego i stawianiu nowego systemu w bardzo krótkim czasie i bez niezbędnych konsultacji.

Reasumując, należy poddać projekt ponownym konsultacjom, w szczególności ze środowiskiem specjalistów i praktyków, ale także szkół ogólnodostępnych, rodziców i samorządów.

Rejestracja