Po co związek?

Konferencja "Nauczyciel, czyli kto?"

Dołącz do nas!

Ciekaw nowości?
Zapisz się na listę mailową:


Loading

Aktualności

Dialog!

Panel dialogowy dla samorządów nt „Model Edukacji dla wszystkich”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi prace nad wdrożeniem Modelu edukacji dla wszystkich. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska kontynuuje panele dialogowe, służące za podstawę do dialogu z ministerstwem oraz zapoznaniu środowiska oświatowego z czekającymi je wyzwaniami. 5 lipca o godz. 17:00 […]

Nauczyciele szukają jedności!

Z inicjatywy NZZOP miało miejsce 4. czerwca pierwsze spotkanie dialogowe przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dotyczące wspólnego stanowiska wobec propozycji MEiN w kwestiach statusu zawodowego nauczycieli. Zaproszenie na to pierwsze, wyjątkowe spotkanie przyjął Związek Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentował Pan Krzysztof Baszczyński, […]

Nasza misja

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska jest niezależnym od wpływów partyjnych i ideologicznych, nowoczesnym związkiem zawodowym, który powstał, aby reprezentować potrzeby zawodowe wszystkich pracowników oświaty w dialogu społecznym oraz pozytywnie wpływać na rozwój polskiej edukacji.

Wizja związku

Wierzymy, że oświata, jako podstawa wszelkich działań i warunek zrównoważonego rozwoju, powinna charakteryzować się wysoką jakością i adekwatnością do zmieniających się warunków.

Placówki oświatowe są odpowiedzialne za zapewnienie edukacji w najszerszym możliwym znaczeniu tego słowa, a jednym z ich głównych celów jest przygotowanie uczniów do aktywnego, świadomego, demokratycznego obywatelstwa oraz krytycznego podejścia do otaczającego świata, a nie tylko kwalifikowanie ich do wejścia na rynek pracy.

W pełni finansowana przez państwo edukacja publiczna musi być traktowana i rozwijana jako dobro wspólne. Aby to osiągnąć, niezbędnym jest traktowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego na zasadach partnerstwa, równości i sprawiedliwości. Uczniowie mają prawo do bycia nauczanymi przez wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Nauczyciele powinni być szanowani, odpowiednio opłacani i posiadać większą autonomię w doborze treści, sposobów organizacji i monitorowania procesu nauczania a także własnego rozwoju zawodowego. Niezależność tę powinni gwarantować dyrektorzy placówek oświatowych z pomocą organów prowadzących, rodziców, pozostałych pracowników oświaty i całej społeczności lokalnej. 

Chcemy, aby osoby zaangażowane w proces edukacyjny stanowiły rzeczywistą wspólnotę równoprawnych członków, razem dbających o przyszłość i zmagających się z wyzwaniami nowoczesności.

Dlaczego nowy związek?

Związek wyrósł na fali niezgody i niezadowolenia pracowników oświaty i samorządowców z powodu degradacji profesji nauczyciela, pogarszających się warunków pracy i płacy pracowników oświaty, a tym samym degradacji oświaty, która powinna być najważniejszym elementem zainteresowania Państwa w celu rozwoju gospodarczo – społecznego  kraju. Wierzymy, że dzięki wspieraniu wszystkich pracowników polskiej oświaty i dążeniu do ich współpracy, mamy szansę na przełamanie opozycji między nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Czym różni się od innych związków?

Mamy świadomość, jak wiele zależy od relacji między pracownikami oświaty ale także między pracownikami oświaty a otoczeniem (samorząd, rodzice, społeczność lokalna w ogóle), dlatego też obszar naszych zainteresowań, poza dbaniem o respektowanie praw pracowniczych wszystkich pracowników oświaty we wszystkich placówkach, to wysłuchanie i wspieranie całego środowiska związanego z edukacją.

NZZOP jest oddolną inicjatywą założycieli, wywodzących się z różnych środowisk przedstawicieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, sportowych, leśnych, branżowych, przedszkoli i szkół integracyjnych, specjalnych, publicznych i niepublicznych. Chcemy, aby wprowadzane zmiany systemowe, były oparte na sprawdzonych działaniach, realnych i rzetelnych konsultacjach społecznych i otwartym dialogu. 

Zdając sobie sprawę z tego, że każdy członek NZZOP stanowi nieocenione źródło wiedzy i doświadczeń oraz posiada potencjał współdziałania na rzecz polskiej oświaty, jesteśmy i będziemy związkiem otwartym na propozycje rozwiązań, współpracy i działań wszystkich pracowników oświaty.

Co zyskam wstępując do związku?

Stając się członkiem NZZOP zyskasz dostęp do wsparcia prawnego i psychologicznego w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem pracownika oświaty. Dzięki udziałowi w konsultacjach będziesz mógł realnie wpływać na kształt rozwiązań systemowych, proponowanych przez struktury związkowe ustawodawcom. Będziesz częścią wspólnoty pracowników oświaty, opartej na takich wartościach jak współpraca, szacunek, otwartość i dialog. Zyskasz realne wsparcie w codziennych zmaganiach się z nierespektowaniem Twoich praw pracowniczych, a także wsparcie mediacyjne w sytuacjach konfliktowych w miejscu pracy.

Chciałbym pomóc, jak mogę to zrobić?

Lider – Zapraszamy do współtworzenia struktur regionalnych NZZOP – zależy nam, aby także one złożone były z zaangażowanych pracowników oświaty, otwartych na współpracę i chętnych do współdziałania na rzecz zarówno poprawy warunków pracy i płacy, ale także poprawy jakości polskiej oświaty w ogóle.

 

Redaktor – zapraszamy do współtworzenia treści na naszej stronie internetowej. Jeżeli czujesz, że masz umiejętności i wiedzę, którymi możesz podzielić się z innymi pracownikami oświaty, możesz stać się jednym z autorów publikujących artykuły dotyczące najważniejszych zagadnień dla środowiska oświatowego.

 

Moderator – zapraszamy do współpracy w zespole moderatorów grup członkowskich w portalach społecznościowych. Jeżeli dysponujesz odrobiną czasu i czujesz się dobrze w środowisku social mediów, możesz stać się ważnym elementem grupy bezpośrednio kontaktującej się z członkami NZZOP, szybko reagującej na zgłaszane problemy.

 

Doradca – wszystkich członków zapraszamy do udziału w naszych konsultacjach, ale także do zgłaszania propozycji zmian i rozwiązań bieżących problemów. Dzięki Waszemu wkładowi merytorycznemu mamy szansę wpływać na zmiany w systemie edukacji tak, by stał się on jak najlepiej dopasowanym do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb jego uczestników.

 

Darczyńca – jeżeli czujesz, że warto wspierać działania NZZOP kwotą większą niż minimalna składka członkowska, możesz dokonać jednorazowego lub cyklicznego przelewu środków na konto organizacji. Wszystkie przychody i poniesione koszty, zgodnie z zasadą transparentności, będą regularnie opisywane w zakładce na stronie Związku tak, abyś zawsze miał pewność, że Twoje pieniądze zostały dobrze wykorzystane.

Dlaczego związek jest w centrali?

Członkostwo w Centrali zapewnia reprezentatywność Związku w myśl Ustawy o związkach zawodowych i Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Wybór konkretnej organizacji w żadnym stopniu nie ma wpływu na działalność związkową NZZOP, nie utożsamia go z historią czy też działalnością centrali. NZZOP posiada swoją własną historię, misję i wizję działania na rzecz poprawy warunków pracy pracowników oświaty oraz pozytywnych zmian w polskiej oświacie. 

Co rozumiecie przez “związek niezależny”?

NZZOP jest niezależny od wszelkich wpływów partyjnych. Wszelka współpraca Związku z jakimikolwiek organizacjami czy instytucjami może się odbywać jedynie na zasadach partnerskich tak, aby uniknąć jakichkolwiek stosunków zależności między NZZOP a strukturami władzy państwowej czy samorządowej. Chcemy, aby w szeregach naszych członków swoje bezpieczne miejsce znalazł każdy zainteresowany pracownik oświaty, niezależnie od swoich upodobań politycznych czy przekonań religijnych bądź ideologicznych. Ponieważ jedną z głównych wartości, jakimi chcemy się kierować w działaniach na rzecz zmian w polskiej oświacie, jest dialog, zamierzamy rozmawiać ze wszystkimi przedstawicielami organizacji, instytucji, grup formalnych i nieformalnych, które będą zainteresowane współpracą w tym zakresie.

Nasza historia

Powstanie związku rozpoczęło się w okresie działalności grupy Strajk Młodych Nauczycieli  na facebooku skupiającej nauczycieli w okresie przedstrajkowym (grupa o tej nazwie działała w 2017 roku), tam pierwszy raz została zainicjowana dyskusja na temat, czy nowy związek jest potrzebny. Nowy początek powstał wówczas, gdy grupa zmieniła administratorów oraz nazwę. Ja, Nauczyciel zainicjował dyskusję na temat powołania nowego związku zawodowego pracowników oświaty. Podjęliśmy się tego wyzwania i zapoczątkowaliśmy dyskusje w 30- tysięcznej grupie skupiającej przede wszystkim nauczycieli. w roku 2019 byliśmy współorganizatorami NOoE. Przez ponad rok czasu przygotowaliśmy wizje nowego związku oraz zebraliśmy prawie 2 tys głosów na temat powstania związku, w którym pozytywnie wypowiedzieli się grupowicze. Od września 2019 roku grupa pracowała nad dokumentacją, konsultacją statutu, zebrania osób chętnych do współtworzenia nowego związku. W czerwcu 2020 roku grupa założycielska uchwałą powołała nowy związek o nazwie Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.